Veysel Demirel
1 Follower

Sign in

1 Follower

1 Followers

  • Üniversite Rehberi

    Üniversite Rehberi

    Tüm Lisan-Önlisans-Açıköğretim Bölümleri Rehberlik Platform Bölüm Hakkında Bilgi Bölüm Mezunu Maaşları Bölüm İş İmkanları Bölüm Mezunları Ne İş Yaptıları

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store